Litt Gramatikk.

Her finnes litt om spansk grammatikk.

 

Språkrådet:
(Reglas de ortografía en Noruego)
Norske skriveregler og grammatikk


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Litt spansk grammatikk. - (Gramática - texto en noruego).

Her er begynnelsen på en side med litt om spansk grammatikk, og  litt forklaring om hvordan dette fungerer i ElTranslador.

Alfabetet.     Det spanske alfabetet.  (El alfabeto español)

a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i,  j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, rr, s, t, u, v, x, y, z

Legg merke til bokstavene ch, ll, ñ, rr
Dette er egne bokstaver med egen plass i alfabetet og kan defor lett skape forvirring ved oppslag i spanske ordlister og f.eks telefonkataloger.

Ordlisten i ElTranslador benytter streng alfabetisering (alfabetisk rekkefølge) etter norske prinsipper.

 

Artiklene           (Los artículos)

el, los, un            benyttes for hankjønn (maskulinum)
la, las, una                 benyttes for hunkjønn (femininum)

un coche     = en bil          
el coche      = bilen
los coches   = bilene             

una  chica  = ei jente
la chica      = jenta
las chicas  = jentene

Intetkjønn (neutrum) finnes ikke. Alle substantiv er han- eller hunkjønn.
Noen substantiv kan være både han- og hunkjønn:
En turist kan være en han eller en hun: "la turista" eller "el turista".

Artikkelformen "lo" : lo bueno = det fine.

Artikler trekkes sammen med preposisjon:
Preposisjonen "a" foran "el" trekkes sammen til "al".
Preposisjonen "de" foran "el" trekkes sammen til "del".

ElTranslador splitter slike sammentrekninger og i ordlisten forekommer derfor konstruksjoner som "a el" og "de el", dette er av rent tekniske årsaker og vil bli forsøkt fjernet i senere utgaver.
 

 

Aksenttegn (El acento)

Høyreaksenten er et vanlig tegn i spansk og benyttes for å vise trykksterk bokstav.
Eksempel: "el teléfono" = telefonen.

Mange spanske ord ender på "ción" og skrives da alltid med høyreaksenten over "o", "ó",
men aksenten faller bort i flertall:  "ciones". 

Høyreaksenten benyttes også for å skille ord med lik uttale, men med ulik betydning.

él = han
el = ubestemt artikkel for hankjønn som i eksemplet "el teléfono".

tú = du
tu = din

mí = meg
mi = min

sí = ja
si = om, (kan også bety: hvis, dersom).

 

Det finnes aldri mer enn en aksent i et ord.

 

Andre tegn:

Tilde er en krøllstrek over enkelte bokstaver.
Tilde benyttes svært ofte over n "ñ" som i "mañana". 

Trema (la crema) er en dobbeltprikk over vokal.
la antigüedad = antikviteten. (Kan også bety antikken).

Skilletegn         (Los signos de pontación)

Tegnsettingen, bruken av punktum (el punto) og komma (la coma) og andre tegn er omtrent som på norsk.

Et viktig unntak:
Spørsmålstegn og utropstegn (¿?, ¡!),  settes også foran setninger, men da "opp-ned" foran
setningen.
Dette gjøres også inne i setninger der hvor utropet eller spørsmålet starter.

Vokaler          (Las vocales)
a, e, i, y, o, u

Konsonanter          (Las consonantes)
b, c, ch, d, f, g, h, j, k, l, ll, m, n, ñ, p, q, r, rr, s, t, v, x, y, z

 

Verbene            (Los verbos)

(Verb er ord som vi kan sette 'å' foran, (å gå, å kjøre osv.). 

Spanske verb ender i infinitiv alltid på "ar", "er" eller "ir" og endingen i infinitiv bestemmer bøyeformen.

Det finnes svært få andre ord med tilsvarende ending bortsett fra enkelte substantiv, oftranslate da med opprinnelse i et annet språk.

 

Bøying av verb.
Spansk har en lang rekke bøyeformer og spanske verb bøyes på person slik som i enkelte andre språk.
Uregelmessige verb bøyes ikke etter noen regel.

De fleste "normale" verb som ender på "ar" bøyes slik i presens (nåtid,  "el presente"):

Infinitiv:  "hablar" = å snakke.

hablo              = jeg snakker
hablas              = du snakker
habla              = han, hun, det, De  snakker
hablamos              = vi snakker
habláis              = dere snakker
hablan              = de snakker

Verb i ElTranslador
Når nye ord legges inn i ordlisten vil det bli oppdaget at det dreier seg om et verb og dette får automatisk ordtype  V for verb.
De fleste kjente regler for å bøye verb finnes innebygget, og en bøyeregel kan antas automatisk. Dette gjelder også uregelmessige verb.
I noen sjeldne tilfelle kan feil oppstå og rett bøyeregel må oppgis i feltet for Bøy som.
I noen tilfelle benyttes et annet verb som bøyekode.
For å finne ut om et verb skal bøyes som et annet, må dette kontrolleres mot et oppslagsverk, f.eks. Det Spanske Språkakademiet (RAE)  http://www.rae.es/

Hvis et ord har "ending som verb -ar -er eller -ir", men ikke er et verb, må rett ordtype velges i feltet for ordtype i ordlisten.

NB! Dette er viktig, ellers vil ordet bli oppfattet som et verb og bli bøyet..... og kan forårsake en merkverdig oversettelse.

Norske verb har ikke så entydige bøyeregler som spanske, og det kan forekomme feil i norske bøyeformer.
Feil forekommer meget sjelden i spanske bøyeformer i ElTranslador, men noen verb har alternative bøyeformer og disse finnes ikke i ElTranslador. Dette har vist seg å være et ubetydelig problem.

Entall eller flertall av bøyd verb?
Hovedreglen sier at verbets flertallsform skal benyttes når subjektet er i flertalll, men dette er en regel som ofte brytes:
ØLa bandada de pájars se acercarón = Fugleflokken nærmet seg.
Ofte benyttes 3. person entall når det dreier seg om en mengde:
La bandada de pájaros se acercó.

 

Partisipp og adverbialer.
Verb opptrer ofte som adverb og alle verb er derfor bøyd med alle aktuelle partisipp (adverbiale) former.

Adverb som på spansk hankjønn ender med 'o', endrer endingen til 'a' ved hunkjønn.
Ved flertall tillegges 's' for både hankjønn og hunkjønn.

ElTranslador forsøker å anta/utnytte slike former, men den norske bøyeformen blir ofte noe merkelig. Det er gjerne de "fornuftige" partisippbøyingene som er aktuelle som "adverbialer".

Presens partisipp eller  gerundium, (kjørende, gående osv) er lite benyttet på norsk, men mye benyttet på spansk. (Omtrent som engelsk)

 

Substantiv (El substantivo).
(Substantiv er ord vi på norsk kan sette en, ei eller et  foran.)

Spansk har kun to kjønn, hankjønn og hunkjønn. Intetkjønn finnes ikke.
Hovedreglen er at substantiv som ender på 'o' er hankjønn, og ending på 'a' er hunkjønn.

Entall
un chico     = en gutt
una chica   = ei jente
un niño       = et barn

Flertall
dos chicos    =  to gutter
dos chicas    =  to jenter
dos niños      =  to barn

Som vi ser er flertallsendelsen 's'.
Ord som ender på konsonant får endingen 'es' i flertall.
Eks: un avion, dos aviones. (et fly, to fly)

Genetiv
La hija de Maria = Dattera til Marie. (eller Maria's datter).

Preposisjonen 'de' benyttes ofte når substantivet "tilhører/peker på" et annet substantiv, eller et navn.

Substantiv i ElTranslador.
Når substantiv opprettes i egen ordliste  må det angis at et ord er substantiv.
Velg listen for ordtype og  "S"   for substantiv, eller tast "S" i feltet for ordtype.

For substantiv må norsk kjønn alltid oppgis, og oppgi gjerne også spansk kjønn for evt. senere oppslag, hvis dette blir feil satt av ElTranslador. 

ElTranslador setter automatisk spansk kjønn etter denne reglen:
endelse:
-a, -d, -z, -ión                         =  Hunkjønn.
-o, -l, -s, -n, -e, -r     =  Hankjønn.

For noen ord blir dette feil og kjønn må endres.
(Ordlisten i ElTranslador inneholder de fleste ord som har annet kjønn enn det reglen sier.)

Når et substantiv angir person, eller  noe som kan kjønnsbestemmes, f.eks.
'hombre' = 'mann', benyttes koden "Sp" ( Substantiv Person).
Dette tas hensyn til i oversettelsen for å danne subjektløp. Se egen forklaring.
 

Adjektiv / Adverb
Hovedreglen for spansk er at adjektiv og adverb settes etter substantivet, med noen unntak.

ElTranslador forsøker å rette på dette og flytter adjektiv og adverb foran forutgående substantiv.

Et adjektiv eller adverb som på spansk settes foran substantivet forandrer ofte adjektivets betydning.

Eksempel:

La antigua silla = den gamle stolen.            (silla = substantiv, antigua = adjektiv)
La silla antigua = den antikke stolen.

Un solo hombre = bare en mann.             (hombre = substantiv, solo = adverb)
Un hombre solo = en ensom mann.

Mangler:

Tallord, Pronomen, verb ....mm 

Spanske verb

Spanske verb bøyes i tid og person.

Verb ender i infinitiv på -ar -er eller -ir.
Verbix har en fin side for bøying av verb, klikk her.
Det metriske systemet benyttes i de flerste spansktalende land
 

I enkelte spanske tekster kan det finnes engelske/britiske måleenheter.
Tabellen nedenforkan viser de mest vanlige britiske måleenheter og kan benyttes for omregning og oversettelse.

Lengde, Length (Longitud)

 • 1 centimeter (centímetro) = 0.3937 inches (pulgadas)
 • 1 inch (pulgada) = 2.54 centimeters (centímetros)
 • 1 foot (pie) = 30.48 centimeters (centímetros)
 • 1 foot (pie) = 0.3048 meters (metros)
 • 1 yard (yarda) = 0.9144 meters (metros)
 • 1 meter (metro) = 1.093613 yards (yardas)
 • 1 kilometer (kilómetro) = 0.621 miles (millas)
 • 1 mile (milla) = 1.609344 kilometers (kilómetros)

Vekt, Weight (Peso)

 • 1 gram (gramo) = 0.353 ounces (onzas)
 • 1 ounce (onza) = 28.35 grams (gramos)
 • 1 pound (libra) = 453.6 grams (gramos)
 • 1 pound (libra) = 0.4563 kilograms (kilogramos)
 • 1 kilogram (kilogramo) = 2.2046 pounds (libras)
 • 1 American ton (tonelada americana) = 0.907 metric tons (toneladas métricas)
 • 1 metric ton (tonelada métrica) = 1.1 metric tons (toneladas métricas)
 • hunderweight = center (eldre vektenhet)     britisk = 50,802kg, amer = 45,359kg

Volum, Volume/capacity (volumen/capacidad)

 • 1 milliliter (mililitro) = 0.034 fluid ounces (onzas fluidas)
 • 1 milliliter (mililitro) = 0.2 teaspoons (cucharaditas)
 • 1 fluid ounce (onza fluida) = 29.6 milliliters (mililitros)
 • 1 teaspoon (cucharadita) = 5 milliliters (mililitros)
 • 1 cup (taza) = 0.24 liters (litros)
 • 1 quart (cuarto) = 0.95 liters (litros)
 • 1 liter (litro) = 0.264 cups (tazas)
 • 1 liter (litro) = 1.057 quarts (cuartos)
 • 1 liter (litro) = 0.264 U.S. gallons (galones americanos)
 • 1 U.S. gallon (galón americano) = 3.785 liters (litros)
 •  

Flate, Area (superficie)

 • 1 square centimeter (centímetro cuadrado) = 0.155 square inches (pulgadas cuadradas)
 • 1 square inch (pulgada cuadrada) = 6.4516 square centimeters (centímetros cuadrados)
 • 1 square foot (pie cuadrado) = 929 square centimeters (centímetros cuadrados)
 • 1 acre (acre) = 0.405 hectares (hectares hectáreas)
 • 1 hectare (hectárea) = 2.471 acres (acres)
 • 1 square kilometer (kilómetro cuadrado) = 0.386 square miles (millas cuadradas)
 • 1 square mile (milla cuadrada) = 2.59 square kilometers (kilómetros cuadrados)

Hastighet

 • 100 km/t tilsvarer 62 miles.  

 

Myntenhet i spansktalende land (2007)

 • Argentina: Argentinsk peso, 100 centavos. Symbol: $.
 • Bolivia: Boliviano, 100 centavos. Symbol: Bs.
 • Chile: Peso, 100 centavos. Symbol: $.
 • Colombia: Peso, 100 centavos. Symbol: $.
 • Costa Rica: Colón, 100 céntimos. Symbol: ¢, men med to skråstreker over c.
 • Cuba: Peso cubano, 100 centavos. Symbol: $.

                        Peso cubano convertible. 100 centavos.  Symbol: CUC$.
Den første for hverdagsbruk for Cuabnere. Den andre for luksus og importvarer og turister.

 • Dominikanske republikk, Dominican Republic: Dominicansk Peso, 100 centavos. Symbol: $.
 • Ecuador: U.S. dollar, dólares, 100 centavos. Symbol: $.
 • El Salvador:  U.S. dollars, dólares, 100 centavos. Symbol: $.
 • Ecuatorial Guinea (Guinea Ecuatorial): Sentral Afrikansk franco (franc), 100 céntimos. Symbol: CFAfr.
 • Guatemala: Quetzal, 100 centavos. Symbol: Q. Benytter også U.S. dollar.
 • Honduras: Lempira, 100 centavos. Symbol: L.
 • Mexico: Peso, 100 centavos. Symbol: $.
 • Nicaragua: Córdoba, 100 centavos. Symbol: C$.
 • Panama (Panamá): U.S. dollars. Benevnes balboas, 100 centésimos. Symbol: B/.
 • Paraguay: Guaraní (flertall guaraníes), 100 céntimos. Symbol: G.
 • Peru (Perú): Nuevo sol, eller bare sol. 100 céntimos. Symbol: S/.
 • Spania (España): Euro, 100 cents eller céntimos. Symbol: E, med to streker I midten.
 • Uruguay: Uruguayan peso, 100 centésimos. Symbol: $.
Venezuela: Bolívar, divided into 100 céntimos. Symbol: Bs.